Welcome, visitor! [ Register | Login

Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN rallycarsforsale

Artikel 1. – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Website: de website https://rallycarsforsale.net, in stand gehouden door Reconsales International te Goor, Nederland;

Advertentie: een op de website geplaatste advertentie, waarin tweedehands- en nieuwe spullen, producten of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;

Adverteerder: degene die een advertentie plaatst op de website;

Gebruiker: degene die, anders dan als adverteerder, gebruik maakt van de website;

Overeenkomst: enige Overeenkomst tussen adverteerder en gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de website;

Persoonsgegevens: de door adverteerder of gebruiker verstrekte gegevens, waaronder naam, woonplaats en E-mailadres.

Artikel 2. – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen adverteerders respectievelijk gebruikers enerzijds en Reconsales International anderzijds.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. – Advertentie plaatsing

3.1 Door het plaatsen van een advertentie op de website komt een Overeenkomst tot stand tussen de adverteerder en Reconsales International. Daarbij gelden de Huisregels zoals weergegeven op de website, alsmede deze Algemene Voorwaarden. Plaatsing op de website vindt plaats gedurende een door Reconsales International te bepalen aantal dagen.

3.2 Door het aanbieden van een advertentie geeft adverteerder Reconsales International toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de website.

3.3 Reconsales International spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de adverteerder reacties op zijn advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de website, alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de website als geheel. Reconsales International is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de website tot stand komt tussen adverteerder en gebruiker.

Artikel 4. – Inhoud van de advertentie

4.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

4.2 De adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de website.

4.3 De informatie die door adverteerder in een advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De advertentie mag worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag eveneens dienen om diensten en/of producten van een adverteerder in het algemeen aan te prijzen. Indien in een advertentie een link naar de website van de adverteerder is opgenomen dient deze relevant te zijn.

4.4 Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.

4.5 Ook voor het overige dient de inhoud van de advertentie te voldoen aan de Huisregels voor de inhoud van advertenties zoals weergegeven op de website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

4.6 Reconsales International behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties voortijdig te verwijderen, teksten van advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte foto-links of fotomateriaal te verwijderen. Reconsales International zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden of met de in 4.5 bedoelde regels. De adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.

4.7 De adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 5. – Vrijwaring

5.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de advertentie en/of de in de advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.

5.2 Adverteerder vrijwaart Reconsales International tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 5.1 bepaalde. De adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Reconsales International moeten worden gemaakt.

Artikel 6. – Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Reconsales International is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat adverteerders of gebruikers van de website maken. Reconsales International is niet aansprakelijk voor gedragingen van adverteerders of gebruikers, voor de inhoud van advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.

6.2 De informatie die door Reconsales International zelf op de website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Reconsales International niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

6.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. – Helpdesk

7.1 Reconsales International stelt aan adverteerders en gebruikers een Helpdesk ter beschikking, waar zij per E-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van advertenties.

7.2 De Helpdesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Reconsales International is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Helpdesk verstrekte adviezen.

Artikel 8. – Gebruik van Persoonsgegevens

8.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam, woonplaats en E-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de website.

8.2 In het kader van onze dienstverlening legt Reconsales International gegevens vast. Reconsales International gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Bij de Helpdesk kun je eveneens inzage vragen in de Persoonsgegevens die van jou zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren.

8.3 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.

8.4 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

8.5 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer achterlaat. Reconsales International gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

8.6 Het is gebruikers en adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) E-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van E-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders.

Artikel 9. – Beveiliging

9.1 Reconsales International spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

9.2 Reconsales International is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

Artikel 10. – Sites en diensten van derden

10.1 De website en advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Reconsales International heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

10.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Reconsales International is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 11. – Reageren

11.1 Het reageren op geadverteerde producten via de website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor adverteerder en gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen adverteerder en gebruiker. Reconsales International is daarbij op geen enkele wijze partij.

11.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op advertenties wordt gereageerd als de gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het reageren op advertenties op de website wordt niet getolereerd en heeft uitsluiting van gebruik tot gevolg.

Artikel 12. – Uitsluiting

12.1 Reconsales International behoudt zich het recht voor om adverteerders en gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden.

12.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Reconsales International om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. – Intellectuele eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Reconsales International respectievelijk haar licentiegevers.

13.2 Het is gebruikers en adverteerders verboden om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Reconsales International uitgezonderd het in algemene zin linken naar de website en het verwijzen naar een advertentie door middel van de ‘Stuur naar vriend(in)’ link.

Artikel 14. – Slotbepalingen

14.1 Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.

14.2 Op de Overeenkomst tussen Reconsales International en de adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

14.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Reconsales International worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

RallyCarsForSale.net an enterprise of:

Reconsales Int.
Wheeweg 33
7471 EV Goor, the Netherlands

 

Dutch Chamber of Commerce (KvK): 060754117
VAT/BTW: NL137453222B01